Achtergrond deelcatalogus detachering

Achtergrond deelcatalogus detachering

De Inspectie SZW heeft naar aanleiding van een concept van de deelcatalogus detacheren aangegeven geen aansluiting te vinden bij de doelvoorschriften uit de Arbowet, maar de deelcatalogus Detacheren te zien als een procesmatige uitwerking om te borgen dat de werkplek waar detachering plaatsvindt arboproof is. De Inspectie SZW ziet de deelcatalogus detacheren daarom als een nuttige toevoeging aan de arbocatalogus SW.

De Sociale Partners vinden om een aantal redenen ook dat in de sector SW een deelcatalogus Detacheren op zijn plaats is en hebben een relatie gelegd tussen de taken van een SW-organisatie bij detacheren en de doelvoorschriften uit de Arbowet. De deelcatalogus Detacheren maakt dus een integraal onderdeel uit van de arbocatalogus SW en de daarin opgenomen afspraken c.q. verplichtingen zijn dus wel bindend voor de sector SW.

Er worden steeds meer SW-medewerkers gedetacheerd. Het feit dat de primaire verantwoordelijkheid voor goede arbeidsomstandigheden bij de materiële werkgever ligt, ontslaat SW-organisaties niet van verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden van de gedetacheerde medewerker. Deze verantwoordelijkheid ligt, beredeneerd vanuit het formele werkgeverschap, in de sfeer van toetsing en controle op naleving van gemaakte afspraken. Door over deze verantwoordelijkheid afspraken sectoraal in een arbocatalogus vast te leggen, onderscheidt de sector SW zich in positieve zin als detacheringsbedrijf.

In theorie is een onderscheid tussen wie de formele en wie de materiële werkgever is goed te maken, maar in de praktijk is dat soms minder eenduidig. Er komen talloze vormen en tussenvormen van detacheren voor, die de noodzaak voor het maken van duidelijke afspraken tussen formele en materiële werkgever, over wie voor wat verantwoordelijk is, welhaast onontkoombaar maken. De deelcatalogus Detacheren biedt voor deze rol van SW-organisaties handvatten en (sectorale) richtlijnen.  Als bijlage is in 2017 is een leidraad opgesteld voor managers en professionals om een gezonde en veilige werkomgeving te creëren bij externe plaatsing en de invulling van leer- en werkplekken in het sociale domein.

Met de deelcatalogus Detacheren wordt sectorale invulling gegeven aan deze bepalingen uit de Arbowet en de Waadi. In de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (Waadi) is een artikel opgenomen dat verwijst naar de uitlenende werkgever (dit is bij Detacheren veelal de SW-organisatie). Volgens artikel 11 van De Waadi moeten werknemers voorafgaand aan de plaatsing worden geïnformeerd over de vereiste beroepskwalificaties, bijvoorbeeld scholing en ervaring. Ook dient aan de werknemer de voor de werkzaamheden relevante RI&E worden overlegd, alvorens de werkzaamheden een aanvang nemen. De SW-organisatie heeft hierin als uitlener een doorgeleidingsplicht. Artikel 5 van de Arbowet beschrijft een vergelijkbare verplichting.