Definitie gevaarlijke stoffen

Definitie gevaarlijke stoffen

Volgens de Arbowet – Arbobesluit art. 4.1a – zijn gevaarlijke stoffen : “Stoffen, mengsels of oplossingen van stoffen waaraan werknemers bij de arbeid worden of kunnen worden blootgesteld, die vanwege de eigenschappen van of de omstandigheden waaronder die stoffen, mengsels of oplossingen voorkomen, gevaar voor de veiligheid, gezondheid dan wel hinder kunnen opleveren”. Het dus om stoffen die schadelijk kunnen zijn voor gezondheid en milieu. In SW-bedrijven komen bijvoorbeeld de volgende soorten voor:

  • Kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen
  • Stof, vezels en uitlaatgassen met gevaarlijke eigenschappen
  • Lasrook
  • Ontvettingsmiddelen en Metaalbewerkingsvloeistoffen
  • Verf, oplosmiddelen, lijm en kitten
  • Stoffen bij grafische processen (drukinkten, wasmiddel, oplosmiddel)
  • Schoonmaakmiddelen
  • Gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Bestrijdingsmiddelen)