Snellere (arbeids)participatie statushouders door duale trajecten

Snellere (arbeids)participatie statushouders door duale trajecten

De (arbeids)participatie van statushouders krijgt een extra stimulans als het leren van de taal en re-integratie-inspanningen hand in hand gaan. Dit is nodig, want op dit moment hebben weinig statushouders een betaalde baan.

Het gunstige economische klimaat biedt juist nu de kans om daar wat aan te doen. Het onderzoek ‘Duale trajecten taal en werk’, dat op verzoek van SBCM, Cedris en VluchtelingenWerk Nederland door Regioplan is uitgevoerd, laat zien hoe dat kan. Het bevat aanbevelingen en praktijkvoorbeelden voor Rijk, gemeenten, roc’s, Sw-bedrijven en het bedrijfsleven om duale trajecten goed vorm te geven. Ze zijn nu al nuttig, maar zijn dat ook voor het invullen van het nieuwe inburgeringsstelsel.

Vroege focus op werk

Het leren van de taal en de arbeidsparticipatie gelijktijdig oppakken in plaats van na elkaar, wat nu vaak gebeurt, heeft diverse voordelen. De statushouder participeert snel, hij leert de taal in concrete context te gebruiken en hij versterkt zijn taal- en werkvaardigheden en zelfredzaamheid.
SBCM-voorzitter Huib van Olden: ‘Benut de ervaringen met duale trajecten nu al voor meer maatwerk en een groter aanbod op weg naar de nieuwe Wet inburgering in 2020. Daarmee help je ook de statushouders die in 2015 en 2016 naar ons land zijn gekomen en die ook werk nodig hebben. Bedrijven zijn bereid te investeren, vooral als zij personeel tekort komen. Het parallel lopen van leren en werken zorgt voor een snellere integratie en haalt statushouders uit de bijstand.

Lessen

Het onderzoek bevat aanbevelingen en praktijkvoorbeelden voor Rijk, gemeenten, roc’s, Sw-bedrijven en het bedrijfsleven. De belangrijkste lessen voor goede duale trajecten zijn:

  • Goede selectie en intake: niveau deelnemers sluit aan bij vereisten traject door inzicht in de kennis, wensen en persoonlijke situatie van de statushouder
  • Realistische verwachtingen: statushouder en werkgever weten wat te verwachten
  • Matching met werk of stage door één professional
  • Adequate taalondersteuning: intensief en ingebed in de werkcontext
  • Begeleiding op de werkvloer: professionele nazorg en coaching door collega’s
  • Gedeelde visie van de betrokken partijen op doelstellingen en randvoorwaarden

Cedris-voorzitter Job Cohen: ‘Tot nu toe vond slechts 13 procent van de statushouders die sinds 2015 met een inburgeringscursus zijn gestart, een betaalde baan. Dat is veel te laag en vraagt om aanpassing. Door de arbeidstoeleiding en inburgering gelijktijdig en in samenhang aan te pakken, moet dit percentage de komende jaren fors omhoog kunnen gaan. De economische situatie van vandaag biedt kansen om de lessen uit dit onderzoek nu al te gebruiken en daarmee niet te wachten tot 2020 als er een wettelijke plicht ligt.’

PIP

Minister Koolmees (SZW) wil dat de gemeenten vanaf 2020 voor alle inburgeringsplichtige nieuwkomers een Plan Inburgering en Participatie (PIP) opstellen. Dat plan bestaat uit een persoonlijk programma voor het leren van de taal in combinatie met werk, vrijwilligerswerk, studie of stage. Onder het nieuwe inburgeringsstelsel kunnen gemeenten meer gecombineerde trajecten aanbieden en ontstaan er nieuwe, integrale leerroutes. Het onderzoek ‘Duale trajecten taal en werk’ biedt handvatten om het nieuwe inburgeringsstelsel goed vorm te geven en daarop vooruit te lopen.

Meer informatie