Onderzoek arbobeleid

Onderzoek arbobeleid

Binnen SW-bedrijven is er genoeg draagvlak voor arbozaken en worden voldoende tijd en middelen vrijgemaakt om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Toch is er op bepaalde onderdelen wel verbetering nodig.

Dat blijkt uit een enquête van SBCM, in opdracht van het Technisch Overleg Sociale Werkvoorziening (TOSW). Hoe kan het thema arbo intern en bij samenwerkingspartners (nog) beter onder de aandacht worden gebracht? En is er behoefte aan (verdere) ondersteuning bij bestaande en nieuwe arbo-onderwerpen? Deze vragen vormden in de zomer van 2018 de basis van de enquête onder SW-bedrijven. Aan de enquête deden ruim 50 organisaties mee met in totaal 83 respondenten, waaronder arbo-coördinatoren, directies, managementteams en ondernemingsraden.

Plaatsing gaat soms voor

Uit de enquête blijkt dat er veel goed gaat in de praktijk, maar dat verbetering op onderdelen mogelijk én nodig is. Vooral detacheringsconsulenten en in mindere mate accountmanagers hebben onvoldoende kennis van arbo en nemen niet altijd hun verantwoordelijkheid. Plaatsing gaat soms voor. Ook de naleving van beleid gaat niet altijd goed. Ondanks het draagvlak voor arbozaken heerst soms de waan van de dag, waardoor productie boven veiligheid komt te staan. Verder blijken lang niet alle inlenende bedrijven de verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op orde te hebben.

Ondersteuningsbehoefte

Behoefte aan ondersteuning bestaat er vooral op het gebied van detachering, PSA en gevaarlijke stoffen, gevolgd door agressie en geweld en fysieke belasting. Met name OR-leden geven in de enquête aan behoefte te hebben aan meer kennis over arbo. Op basis van de uitkomsten heeft SBCM een plan van aanpak voor 2019 opgesteld, met focus op het vergroten van arbokennis bij stakeholders en het verbeteren van gezond en veilig werken bij externe plaatsingen.

Bekijk het rapport Behoeftepeiling Arbo