Inspirerende voorbeelden van werkfit en taalvaardig maken van inburgeraars in kenniskring taal

Inspirerende voorbeelden van werkfit en taalvaardig maken van inburgeraars in kenniskring taal

Wat betekent de nieuwe Wet inburgering voor het aanleren van de taal door statushouders? En hoe koppelen sociale werkbedrijven dit nu al aan de voorbereiding op betaald werk? De deelnemers aan de kenniskring taal van 19 oktober 2020 deden via enkele praktijkvoorbeelden inspiratie op.

Statushouders (officieel erkende vluchtelingen met een verblijfsvergunning) vormen een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt. Over hoe zij moeten inburgeren komt een nieuwe wet waarvan de ingangsdatum onlangs aangepast is naar 1 januari 2022. Statushouders dienen zo snel mogelijk mee te doen in de samenleving. Gemeenten krijgen meer regie op dit proces en moeten eisen stellen aan de kwaliteit van het inburgeringsaanbod.

Nieuw aanbod vanaf medio 2021

Dat aanbod bestaat het liefst uit zogenaamde duale trajecten. De nieuwkomer krijgt een combinatie van Nederlandse taalles en participatie. Denk daarbij aan een opleiding, een (betaalde) baan of vrijwilligerswerk. Zo leert hij sneller en beter Nederlands. Kern van de nieuwe Wet inburgering vormen diverse leerroutes, passend bij het taalniveau dat iemand verwacht wordt te halen. Voor bijvoorbeeld analfabete en lager geletterde statushouders is er de zogenaamde ‘Z-route’.

De nieuwe wet in vogelvlucht

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nam de Kenniskring Taal mee in de belangrijkste elementen van de wet. Het ministerie wees op de stappen die gemeenten moeten nemen om tijdig een passend inburgeringsaanbod te organiseren. Onlangs verscheen daartoe de herziene Handreiking Van beleid naar inkoop in de inburgering.

De invoering wordt door het ministerie ondersteund met een uitgebreid pilotprogramma ‘Veranderopgave inburgering’ (VOI). Rond de VOI zijn via Divosa tal van pilots uitgevoerd.

De praktijk

Het werkfit en taalvaardig maken van inburgeraars is voor veel sociale werkbedrijven geen nieuwe taak. De komende tijd wordt duidelijk hoe gemeenten de uitvoering gaan inrichten. In een flink aantal regio’s blijven/worden sociale werkbedrijven daarbij betrokken. De deelnemers aan deze kenniskring taal deden via enkele praktijkvoorbeelden inspiratie op. Hoe organiseer je duale trajecten en wat maakt ze succesvol? Met wie werk je samen? Welke kansen en uitdagingen levert de nieuwe wet?

Terugkijken?

Bekijk de bijeenkomst van 19 oktober 2020



Over de kennisgroep Taal

De kennisgroep taal is in 2016 ontstaan naar aanleiding van het Taalakkoord werkgevers waar SBCM en circa 20 SW-bedrijven bij zijn aangesloten. Deze bedrijven hebben de ambitie uitgesproken om de taalvaardigheid van medewerkers te verbeteren. In de kennisgroep leren bedrijven van elkaar aanpakken. Verslagen van eerdere bijeenkomsten zijn te vinden op www.sbcm.nl/taal.