Inspiratie: zo maakt DCW statushouders werkfit

Inspiratie: zo maakt DCW statushouders werkfit

Het aantal statushouders in Enschede in 2020 bedraagt 850 mensen en jaarlijks komen er 200 bij. Zij zitten vaak in een uitkeringssituatie en worden zodoende niet echt opgenomen in de Nederlandse samenleving. Hoe kun je statushouders helpen om beter in te burgeren en de kansen om door te stromen naar regulier werk vergroten? DCW doet dat door te werken aan de leefkracht van statushouders en door ze ‘werkfit’ te maken. Bij de uitvoering van dit project heeft DCW gebruikgemaakt van de Innovatieregeling Sociale Werkgelegenheid van SBCM.

Waar liggen de kwaliteiten en talenten van de statushouders? Hoe kunnen zij deze inzetten op de Twentse arbeidsmarkt? Door het begeleiden van statushouders bij DCW zijn deze inzichten verbeterd en hebben deze mensen meer doorgroeimogelijkheden gekregen. Om de kansen te vergroten stond tijdens het project het werkfit maken en de leefkracht van de statushouder centraal.

Bijzonder: leefkracht meten én werkfit maken

Bijzonder aan dit project is dat DCW eerst de leefkracht heeft gemeten en daarna de statushouders werkfit heeft gemaakt. Leefkracht staat voor positieve kracht in het leven, voor mentale fitheid, bewust bezig zijn met gezondheid en meedoen in de maatschappij. Om deze leefkracht te meten, is de tool van het Institute for Positive Health (IPH) gebruikt. De thema’s gezondheid, plezier en groeien werden besproken aan de hand van een ingevulde vragenlijst. Uit de resultaten van de IPH- vragenlijsten kan worden geconcludeerd dat de statushouders over het algemeen met plezier werken, gezond leven en willen doorgroeien.

Werkfit maken: arbeidsmarktkansen vergroten

Statushouders werden “werkfit” gemaakt zodat ze na een half jaar door konden stromen naar een reguliere werkgever. Er is gewerkt aan de Nederlandse taal, maar ook aan vaardigheden en specifieke vaardigheden op de werkvloer. Hoe ga je met elkaar om? Hoe overleg je? Deze combinatie van werkfit maken en het vergroten van de leefkracht leverde mooie resultaten op. Door dit project hebben statushouders zich ontwikkeld op diverse gebieden en zijn een aantal statushouders zelfs doorgestroomd naar een reguliere werkgever.

Intensieve begeleiding

DCW is in januari 2019 gestart met het project statushouders. Gedurende dit project hebben 22 statushouders bij DCW gewerkt. Deze statushouders zijn mensen die niet ingeburgerd zijn. Door ze in deeltijd te laten werken konden ze op andere momenten de inburgering afronden. De statushouders werden intensief door een trajectbegeleider begeleid.

Vooraf zijn deze doelen gesteld:

  • Statushouders de kans bieden om werknemersvaardigheden en de Nederlandse taal te ontwikkelen zodat ze een betere aansluiting hebben op de Nederlandse arbeidsmarkt.
  • Statushouders “werkfit” maken door intensieve begeleiding op de werkvloer.
  • Leefkracht van Statushouders verbeteren door ze mee te nemen in het kader van “Mijn positieve gezondheid”.

Procedure: testen, doorstromen en werken aan vaardigheden

Er werd gestart met een inwerkperiode op de diagnose-afdeling van DCW, waar statushouders zijn getest op de vaardigheden die ze bezitten. Vervolgens zijn ze doorgestroomd naar de afdeling Textiel of de Kwekerij, waar ze aan het reguliere werkproces deelnamen om daar hun specifieke vaardigheden verder te ontwikkelen. Na een half jaar werken bij DCW is er meer zicht en vertrouwen in de (werknemers)vaardigheden. Hiermee is de statushouder beter plaatsbaar in reguliere werk. Begeleiding vond plaats op de werkvloer en door een trajectbegeleider. Wekelijks ging de leidinggevende met de statushouders in gesprek over de voortgang bij DCW.

Inzicht in cultuurverschillen

Om inzicht en kennis te verkrijgen over de cultuurverschillen hebben de (assistent) leidinggevenden een cursus gevolgd over Interculturalisatie. In de cursus worden handvatten gegeven hoe met deze cultuurverschillen om te gaan.

Samenwerking met reguliere werkgever

Bijzonder bij de Kwekerij is dat daar samengewerkt wordt met een reguliere werkgever, de firma Heutinck. Heutinck had de eerste mogelijkheid om bij geschiktheid statushouders over te nemen en ze een contract aan te bieden. Op dit moment werkt al één statushouder op contract bij Heutinck en wellicht nemen ze in de toekomst nog meer statushouders in dienst. Op beide afdelingen werd tenminste 20 uur per week gewerkt.

Focus op gezonde leefstijl

Een leidinggevende kreeg naast zijn caseload SW maximaal drie tot zes statushouders in begeleiding om maximale aandacht te bieden. Er was focus op een gezonde leefstijl van de statushouder en de noodzaak om een goed bestaan op te bouwen in Nederland en hierin eigen regie te voeren. Hiermee wordt uitval in een later stadium voorkomen waarmee teleurstellingen en kosten worden bespaard. De medewerkers werden werkfit gemaakt door ontwikkeling van de Nederlandse taal op de werkvloer en ze voor te bereiden op de arbeidsmarkt of voor sollicitaties.

Nederlandse les

Het ontwikkelen van werknemersvaardigheden in combinatie met het oefenen van de Nederlandse taal op de werkvloer stond bij DCW centraal. In de werksituatie wordt gestimuleerd om Nederlands te praten, hierdoor ontwikkelden ze de taal stap voor stap. Daarnaast hadden ze ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de wekelijks georganiseerde Nederlandse les voor onze SW-doelgroep. In totaal hebben vier statushouders deelgenomen en in dit half jaar is de Nederlandse taal van deze statushouders enorm verbeterd.

Ervaren leefkracht

DCW heeft zich ingezet om de statushouders op meerdere leefgebieden stappen te laten maken, zodat hun leefkracht en daarmee de kansen op duurzame uitstroom naar de arbeidsmarkt toenemen. De filosofie van Machteld Hubert zoals deze in de gezondheidszorg is ontwikkeld over “Mijn Positieve Gezondheid” (Institute for positive health, IPH) werd gehanteerd. Hierbij werd op zoek gegaan naar ervaren leefkracht van de statushouders.

De ingevulde IPH-vragenlijst biedt handvatten voor dialooggesprekken voor het vergroten van de leefkracht en eigen regie. Daarmee werd de bron van de veerkracht van statushouders aangesproken. De IPH-vragenlijst is vertaald in het Arabisch en in het Tigrinya. Het doel van de ingevulde IPH-vragenlijst/ de dialooggesprekken is om regie te krijgen en de kans op duurzame intreding op de arbeidsmarkt te vergroten.

Is IPH een goed instrument of kan dit instrument nog verbeteringen toepassen?

Het is goed om meerdere aspecten te bespreken tijdens de intake en de evaluatie met de statushouder. Dit, zodat je samen kunt zoeken naar oplossingen. Bij IPH heb je een grotere blik dan dat een werkgever zich alleen richt op werk. Echter of deze vragenlijst geheel passend zijn bij de statushouders is de vraag. Het advies is om meer de focus te leggen op het thema groeien (en de vragen die hierbij horen) en dit verder uit te diepen. Dit thema sluit het best aan bij de fase waarin statushouders binnen komen bij DCW, omdat ze dan nog niet gewerkt hebben en met een nieuwe blik binnen komen.

Uitstroom statushouders

DCW gaat door met het bieden van werk aan statushouders bij DCW zodat hun kans op een reguliere baan wordt vergroot. Erg positief is dat 41% van de statushouders is uitgestroomd richting betaald werk of met een opleiding is gestart.

Ervaring project vanuit statushouder

Salina werkt bij de textielafdeling van DCW. Zij werkt hier nu bijna zes maanden en heeft het erg naar haar zin. Haar traject bij DCW is bijna ten einde. Salina heeft de ruimte en kans gekregen om te integreren op de Nederlandse arbeidsmarkt. Hierbij werd gelet op haar werknemersvaardigheden en gekeken naar haar ontwikkelingsmogelijkheden, zodat ze straks kan uitstromen naar een leuke baan!

Salina is een gemotiveerde, slimme jonge vrouw, die graag een mooie toekomst wil opbouwen in de textielindustrie in Nederland. Ze is een jonge alleenstaande moeder die privé tegen een aantal zaken aanliep. Het is van groot belang dat de basisbehoeften van een statushouder goed geregeld zijn, voordat men aan een werktraject kan starten.

Dit is nu voor Salina geregeld, hierdoor zie je haar groeien als mens, maar ook als medewerker. Ze kan nu aan haar toekomst werken voor haarzelf en voor haar kinderen. Haar droom is de mode-industrie in te gaan. Ze gaat binnenkort starten met een entree-opleiding, haar eerste stap naar een mooie en succesvolle toekomst in Nederland.

Ervaring leidinggevende

Naast Salina zijn meerdere medewerkers uitgestroomd naar een leuke baan in de textielindustrie. Zo vertelt Marije Kamp, leidinggevende afdeling Textiel: ‘We hebben veel positieve ervaringen met statushouders op onze afdeling, het zijn gemotiveerde mensen die graag willen werken en integreren!’

Innovatieregeling Sociale Werkgelegenheid

DCW heeft bij de uitvoering van dit project gebruikgemaakt van de gelden vanuit de Innovatieregeling Sociale Werkgelegenheid van SBCM. Bekijk meer informatie over de Innovatieregeling Sociale Werkgelegenheid.