Fysieke belasting

Fysieke belastingWat is het?

Fysieke belasting is de belasting aan het houdings- en bewegingsapparaat, die optreedt tijdens arbeid. Overbelasting kan leiden tot klachten en schade aan de gezondheid. Lees hier meer over fysieke belasting en fysische factoren

Waarom van belang?

Alle werknemers in de SW lopen risico’s op het gebied van fysieke overbelasting. Een deel van de medewerkers heeft een lichamelijke beperking. Hierdoor is het risico op fysieke overbelasting groter dan bij medewerkers die geen beperkingen op dit terrein hebben. Daarnaast is aandacht voor fysieke belasting extra van belang omdat er in de SW veelal fysieke arbeid wordt verricht, de gemiddelde leeftijd van medewerkers stijgt en iedereen geacht wordt langer door te werken. Naast het zorgdragen voor goede arbeidsomstandigheden  is er daarom ook aandacht voor duurzame inzetbaarheid nodig.

Oorzaken fysieke belasting?

Fysieke overbelasting kan bij ieder soort werk ontstaan. Het wordt veelal veroorzaakt door een combinatie van factoren, zoals het ontbreken of verkeerd gebruik van technische hulpmiddelen. Bovendien hebben niet alle medewerkers altijd voldoende kennis over fysieke belasting en speelt ook gedrag een belangrijke rol (“Kijk eens hoe sterk ik ben”).

Hoe aan te pakken?

Alle informatie om fysieke belasting in de SW aan te pakken is te vinden in de Arbocatalogus SW onderdeel Fysieke belasting. Op basis van het wettelijk kader, de doel- en middelvoorschriften, en de procesnormen staat hierin beschreven hoe fysieke belasting kan worden beperkt en hoe overbelasting kan worden bestreden.

Voor fysieke belasting gelden wettelijke regelingen. In de Arbowet staat precies beschreven aan welke normen moeten worden voldaan (de zogenaamde doelvoorschriften). Hoe fysieke belasting in de SW kan worden aangepakt staat in de Arbocatalogus SW. Alle van toepassing zijnde doelvoorschriften en procesnormen zijn hierin praktisch vertaald zodat fysieke belasting kan worden beperkt en overbelasting kan worden bestreden.

Voor medewerkers is er daarnaast het e-learningprogramma Handige Herman. Fysieke belasting is hierbinnen een van de onderwerpen. Naast bewustwording van de risico’s van fysieke belasting, leren medewerkers in dit programma hiermee om te gaan.

Download

Arbocatalogus SW, onderdeel fysieke belasting