Machineveiligheid

MachineveiligheidWat is het?

Machineveiligheid gaat over het voorkomen van ongevallen, letsel of andere schade ten gevolge van het gebruik van machines. Het gebruik van machines brengt daarnaast nog andere gezondheidsrisico’s met zich mee zoals lawaai, trillingen, straling en blootstelling aan stoffen. Voor Lawaai is er een afzonderlijke deelcatalogus is gemaakt.

Waarom van belang?

Een ongeluk heeft vaak grote gevolgen en blijvende schade. Het werken aan machineveiligheid is binnen de SW om meerdere redenen extra complex. Zo hebben SW-medewerkers soms bijzondere beperkingen waardoor het beïnvloeden van veiligheidsgedrag extra van belang en/of moeilijk is.  Ook worden in de SW veel verschillende soorten werkzaamheden uitgevoerd, al dan niet bij derden, en in zeer uiteenlopende situaties. Bovendien verandert het werk regelmatig. Hierdoor zijn er vaak veel verschillende soorten machines in het SW-bedrijf aanwezig en wordt er vaak ook gebruik gemaakt van machines van opdrachtgevers.  

Hoe aan te pakken?

Om veilig te kunnen werken met een veilige machine is het noodzakelijk, dat deze tijdig worden gekeurd en onderhouden en dat de gebruikers voldoende instructie hebben gekregen. Voor veel machines geldt de eis, dat de gebruiker een opleiding heeft gevolgd of een diploma heeft gehaald, zoals voor het bedienen van een kettingzaag of het rijden op een heftruck. Ook het gedrag van medewerkers en leidinggevenden is van belang. Bij verkeerd gebruik kunnen veel machines gevaarlijke situaties veroorzaken.

Door de grote verscheidenheid aan machines in de SW is het belangrijk dat er een systematiek gehanteerd wordt die waarborgt dat risico’s tijdig onderkend worden en beheerst worden. De Arbocatalogus SW, onderdeel machineveiligheid, biedt hiervoor de basis. Alle van toepassing zijnde doelvoorschriften en procesnormen uit de Arbowet zijn hierin praktisch vertaald om de machineveiligheid in de SW te borgen.

Voor medewerkers is er het e-learningprogramma Handige Herman. Het werken met machines en gereedschappen is hierbinnen een van de onderwerpen. Naast bewustwording van de risico’s, leren medewerkers in dit programma hiermee om te gaan.

Download

Arbocatalogus SW machineveiligheid