Psychosociale arbeidsbelasting

Psychosociale arbeidsbelastingWat is het?

‘Psychosociale arbeidsbelasting’ (PSA) – ook wel werkstress genoemd – omvat alle factoren die stress bij medewerkers veroorzaken en/of een beleving van stressoproepen. Denk hierbij aan factoren als agressie en geweld, werkdruk, discriminatie, seksuele intimidatie en pesten. Voor Agressie & Geweld is er een afzonderlijke deelcatalogus gemaakt.

Bij stress spelen emoties van mensen altijd een rol. Oorzaken van stress die voortkomen uit de werksituatie noemen we stressoren. Mensen verschillen onderling sterk in hun vermogen om te gaan met stressoren. Werkstress kan ontstaan door het werk zelf, maar bijvoorbeeld ook in het dagelijks contact met collega’s. Lees hier meer over de verschillende vormen van stress.

Waarom van belang?

Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Daarmee is PSA de meest voorkomende beroepsziekte in ons land. Het speelt voor alle medewerkers in de SW,  dus zowel voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt als voor hun leidinggevenden en begeleiders .
 
PSA krijgt extra aandacht in de SW vanwege de kwetsbare doelgroepen die er werken. Er is voortdurend oog voor belastende factoren die het werk met zich mee brengt en de belasting die de medewerker aan kan.
 
SW-organisaties hebben daarnaast net als andere bedrijven te maken met wisselende arbeidsomstandigheden die voor stress kunnen zorgen. Denk bijvoorbeeld aan instroom van nieuwe doelgroepen, verandering in werksoorten, leegloop of detachering. Ook maatschappelijk of sociaal economisch factoren kunnen voor stress zorgen, denk bijvoorbeeld aan het hebben van schulden.
 
Als er sprake is van een combinatie van werkstress, ongewenst gedrag én sociaal-medische factoren dan kunnen de gezondheidsrisico’s voor een medewerker vele malen hoger zijn, met alle negatieve gevolgen voor het individu en het team.

Hoe aan te pakken?

Het is wettelijk verplicht voor werkgevers om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te voorkomen en indien dat niet mogelijk is zo veel mogelijk te beperken. In de Arbowet staat precies beschreven aan welke normen moeten worden voldaan (de zogenaamde doelvoorschriften). Hoe PSA in de SW kan worden aangepakt staat in de Arbocatalogus SW. Alle van toepassing zijnde doelvoorschriften en procesnormen uit de Arbowet zijn hierin praktisch vertaald. Voor risico’s als gevolg van Agressie & Geweld kun je de deelcatalogus Agressie en geweld gebruiken. Voor medewerkers is er de e-learning ‘Omgaan met elkaar’ met de modules ‘Samenwerken, Agressie en Pesten’.

Download

Arbocatalogus SW, onderdeel PSA