Voorbeelden projecten Innovatiesubsidie Sociale Werkgelegenheid

Voorbeelden projecten Innovatiesubsidie Sociale Werkgelegenheid

In de afgelopen periode heeft SBCM subsidie toegewezen aan verschillende projecten. Bijvoorbeeld aan een project over Apple opleidingen, een vorkheftrucksimulator en het begeleiden van medewerkers in de laatste werkfase voor pensioen.
Op deze pagina geven we een korte toelichting van de projecten die in uitvoering zijn én projecten die zijn afgerond.

Projecten in uitvoering

Naar arbeid d.m.v. simulatieonderwijs: vorkheftrucksimulator”

Uit onderzoek van de onderwijsinspectie blijkt dat:

  • Jongeren uit het arbeidsmarktgerichte profiel van het vso al jaren lage baankansen hebben. Zo vindt maar ongeveer 20 procent van de leerlingen die dit profiel volgden een baan.
  • Ook de overgang naar een entreeopleiding is voor veel vso-leerlingen risicovol. Van de voormalig vso-leerlingen verlaat 40 procent het mbo ongediplomeerd.

Ook blijkt uit het onderzoek dat de gelegenheid om in levensechte situaties praktijk- en werkervaring op te doen en werknemersvaardigheden te ontwikkelen, voor jongeren die toch al minder kans maken op werk, als waardevol wordt ervaren en dat hier, in de toekomst, hoog op moet worden ingezet.

Daarom heeft het Schreuder College gekozen om gedeeltelijk over te gaan op simulatieonderwijs. De simulatoren zijn geen vervanging van het lesaanbod, maar een aanvulling en uitbreiding van het lesaanbod. Zo wordt het lesaanbod uitgebreid met het vorkheftruckbewijs en het Basis-VCA certificaat. Voor een simulator is gekozen omdat het een veilige, innovatieve, breed inzetbare en op lange termijn goedkopere oplossing is om de basisbeginselen van het rijden op een vorkheftruck aan te leren. Het opleidingstraject is niet alleen goedkoper en korter, maar kan ook ingezet worden voor doelgroepen die de Nederlandse taal niet/ nauwelijks beheersen.
Voor een school of SW-bedrijf betekent het gebruik van de vorkheftrucksimulator dat zij in een kortere tijd de trajecten kunnen aanbieden, er minder instructeurs nodig zijn, er geen tolk aanwezig hoeft te zijn aangezien de ‘text to speech’ functie de oefeningen in hun taal voorleest en de mensen die de taal niet machtig zijn kan interesseren en/of opleiden tot vorkheftruckchauffeur. De Erasmus Universiteit gaat het vorkheftrucktraject onderzoeken.
In de herfst van 2023 moeten de resultaten bekend zijn.

Apple repair opleidingen voor de doelgroep

Er zijn 300.000 jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt waaronder 85.000 Wajongeren met autisme, PDD/NOS etc waarvan de talenten nooit echt ontdekt zijn of iets mee gedaan is. Daarnaast bestaan geen voor de doelgroep geschikte Apple opleidingen voor services, support, security en reparatie van Apple devices terwijl bekend is dat dit wel een markt is die de interesse heeft van en geschikt is voor deze doelgroep. Er zijn wel repair shops maar lang niet voldoende waardoor jaarlijks 800.000 Apple devices onnodig vernietigd en weggegooid worden.

Het project voorziet in het opleiden van kwetsbare jongeren, jongvolwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of arbeidsbeperking en statushouders. Het gaat om het opleiden voor verschillende functies en verschillende niveaus. Onder begeleiding van ondernemers, Sustainable Apple Certified Support Professionals, Harrie coaches, externe en interne Jobcoaches wordt de doelgroep opgeleid, getraind en gecoacht om zelfstandig of met behulp van een professional of collega aan het werk te kunnen gaan. Dit gebeurt samen met strategische partners als UWV, gemeente, werkgevers en mbo-scholen.

Inzet is jaarlijks het realiseren van 15-25 stage plaatsen, 6-10 werkervaringsplekken, 3-6 proefplaatsingen, 3-6 banen. Daarnaast moet een blauwdruk opgeleverd worden om dit concept in te voeren als keuzedeel bij de IT-opleidingen van ROC midden Nederland en MBO Utrecht waarmee wordt samengewerkt. Vanaf schooljaar 2023-2024 kan men de keuzedelen ook aan andere scholen aanbieden. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan accreditatie van de opleidingen bij SBB

Veilige loopbaanpaden publiek – private samenwerking arbeidsmarktregio Groningen

MKB-ers die kwetsbare medewerkers in dienst hebben die toe zijn aan een vervolgplek als er binnen het eigen bedrijf geen (passend) werk meer voor ze is, lopen regelmatig vast door gebrek aan samenwerking. Om dit te voorkomen wil men in Groningen een model voor publiek-private samenwerking (PPS) ontwikkelen dat zorgt voor continuïteit in loopbaantrajecten bij de overstap van de ene naar de andere organisatie zodat duurzame arbeidsparticipatie van de individuele medewerker wordt gerealiseerd. Het project moet resulteren in een handreiking voor impact mkb-bedrijven, gemeenten en sociale ontwikkelbedrijven en mbo-instellingen, met daarin de werkzame bouwstenen voor een PPS-model ten behoeve van veilige loopbaantrajecten.

De handreiking zal naar verwachting eind 2023 opgeleverd worden.

Afgeronde projecten

De afgelopen periode zijn ook een aantal projecten afgerond. Hieronder vind je een overzicht van de afgeronde projecten en de opgeleverde resultaten.

Naar een rookvrije organisatie

Veel Sociale werkbedrijven hebben de afgelopen jaren stappen gezet om roken binnen het bedrijf te ontmoedigen. Desondanks blijft het aantal rokers binnen de SW relatief hoog. Reden voor een viertal SW-bedrijven extra activiteiten te organiseren gericht op een rookvrije organisatie en rookvrij terrein. In de handreiking “Op weg naar een rookvrije organisatie” zijn de extra activiteiten op een rij gezet waarbij ook is gekeken naar de werkzame elementen zoals die beschrijven zijn in het onderzoek ‘Stoppen-met rokeninterventies voor mensen met een lagere sociaaleconomische positie’ van Trimbos, IVO en Amsterdam UMC. Veel medewerkers van sociaal ontwikkelbedrijven behoren tot deze groep.

Meer informatie en de handreiking zijn elders op de SBCM-website te vinden.

Begeleiding in de laatste werkfase voor pensioen.

De door Werkse uit Delft ontwikkelde pensioenmap geeft een duidelijk beeld van de mogelijkheden vanaf zestigjarige leeftijd tot de pensioenleeftijd. Een passende routekaart en begeleidingstraject voor medewerkers, zodat zij zich kunnen voorbereiden op de aankomende nieuwe levensfase. Een goede balans tussen de financiële en sociaal emotionele kant van pensionering is daarbij belangrijk. Met name de niet-financiële aspecten staan centraal omdat het daaraan ontbreekt in het huidige aanbod. Wat gaan ze doen, hoe delen ze dan hun dagen in. Juist de mensen die heel erg hangen aan het werk, vallen in een gat en daar speelt dit project op in. De resultaten zijn afgestemd met Cedris.

E-learning vaktaal en inburgering

Een van de grootste belemmeringen voor laaggeletterden en statushouders voor het vinden van werk, is gebrekkige taalvaardigheid en het gemis aan vaktaal. Educentre heeft daarom in opdracht van Weener XL, Stroomopwaarts en de gemeenten Leeuwarden, Huizen en Blaricum, gekozen voor een aanpak waarbij vertalen niet aan de orde is. Woordenlijsten uit het land van herkomst voor onder andere gereedschappen en materialen worden grafisch weergegeven. Het Nederlandse woord wordt getoond en in het Nederlands uitgesproken. Het uitgesprokene is vergelijkbaar met de spraak en intonatie van een mens: spraaksynthese. Daarbij is een functie toegevoegd waardoor elk uitgesproken woord op beeld wordt gearceerd (zoals bij karaoke). Ook wordt tussentijds getest of de cursist verder kan, of dat zijn leertraject aangepast moet worden. Iedere cursist wordt voorzien van een eigen digitale begeleider, die motiveert op basis van algoritmes in de programmatuur van het platform. Op deze manier ontstaat een ‘persoonlijke leerreis’. Alle ontwikkelde middelen zijn via de WERK-portal van SBCM gratis beschikbaar gesteld: