Voorbeelden projecten Innovatiesubsidie Sociale Werkgelegenheid

Voorbeelden projecten Innovatiesubsidie Sociale Werkgelegenheid

In de afgelopen periode heeft SBCM subsidie toegewezen aan verschillende projecten. Bijvoorbeeld aan een project over vernieuwing van het IOP, het toewerken naar een rookvrije organisatie, het ontwikkelen van een e-learning vaktaal en inburgering en het begeleiden van medewerkers in de laatste werkfase voor pensioen. Op deze pagina geven we een korte toelichting van de projecten die in uitvoering zijn én de projecten die zijn afgerond.

Projecten in uitvoering

Individueel Ontwikkelingsplan nieuwe stijl

Het huidige IOP is verouderd. Nut en noodzaak wordt door teamleiders nog maar beperkt gevoeld. Verder is een groot deel van de doelgroep in feite uit ontwikkeld waardoor de focus meer en meer komt te liggen op behouden van werk en voorkomen van vroegtijdige uitstroom. Kortom, het huidig IOP, dat gefocust is op stappen naar boven en ontwikkeling van arbeidsvaardigheden, past hier niet bij. Dit was een reden voor Paswerk om met een viertal Sociale werkbedrijven te werken aan een IOP 2.0 dat aangepast is aan de huidige SW-praktijk en toekomstbestendig is. Na ontwikkelen en testen is het voor iedereen beschikbaar. Planning is om het 1e kwartaal 2022 de resultaten op te leveren.

Naar een rookvrije organisatie

Veel Sociale werkbedrijven hebben de afgelopen jaren stappen gezet om roken binnen het bedrijf te ontmoedigen. Ondanks alle acties blijft het aantal rokers binnen de SW relatief hoog. Onderzoek uit oktober 2020 van onder meer IVO, toont aan dat mensen met een zogenaamde ‘lage sociaaleconomische status (SES) vaker roken. Het onderzoek geeft onder andere aan dat het belangrijk is dat de interventies en de werkzame elementen daarbinnen, op veel grotere schaal en dichter bij de doelgroep worden geïmplementeerd en dat het niet bij tijdelijke projecten blijft. De meeste ‘stoppen met roken’ aanpakken houden te weinig rekening met de voor een lage SES relevante aspecten. Dit was de reden voor de vijf Sociale werk-bedrijven, Konnected, Tomingroep, UW, Werkkracht en DCW Enschede, om extra activiteiten te organiseren gericht op een rookvrije organisatie en rookvrij terrein. Hierbij hebben zij rekening gehouden met de relevante aspecten voor een lage SES. In de zomer van 2022 wordt een overzicht van de stoppen met roken aanpak opgeleverd, dat vergelijkbaar en uitgetest is in de praktijk. Dit wordt gedaan aan de hand van een analysemodel van werkzame factoren en een beschrijving van de aanpak. Andere bedrijven kunnen daar hun voordeel mee doen.

E-learning vaktaal en inburgering

Een van de grootste belemmeringen voor laaggeletterden en statushouders voor het vinden van werk, is gebrekkige taalvaardigheid en het gemis aan vaktaal. Educentre heeft daarom in opdracht van Weener XL, Stroomopwaarts en de gemeenten Leeuwarden, Huizen en Blaricum, gekozen voor een aanpak waarbij vertalen niet aan de orde is. Woordenlijsten uit het land van herkomst voor onder andere gereedschappen en materialen worden grafisch weergegeven. Het Nederlandse woord wordt getoond en in het Nederlands uitgesproken. Het uitgesprokene is vergelijkbaar met de spraak en intonatie van een mens: spraaksynthese. Daarbij is een functie toegevoegd waardoor elk uitgesproken woord op beeld wordt gearceerd (zoals bij karaoke). Ook wordt tussentijds getest of de cursist verder kan, of dat zijn leertraject aangepast moet worden. Iedere cursist wordt voorzien van een eigen digitale begeleider, die motiveert op basis van algoritmes in de programmatuur van het platform. Op deze manier ontstaat een ‘persoonlijke leerreis’. Alle ontwikkelde middelen worden via de WERK-portal van SBCM gratis beschikbaar gesteld. Het materiaal is eind september 2021 beschikbaar via de WERK-portal. 

Begeleiding in de laatste werkfase voor pensioen.

Werkse uit Delft en SW-bedrijven uit Rotterdam, Den Haag en Gouda ontwikkelen een passende routekaart en begeleidingstraject voor medewerkers, zodat zij zich kunnen voorbereiden op de aankomende nieuwe levensfase. Middels een sjabloon ontvangen zij de benodigde informatie, die per situatie de stappen en mogelijkheden beschrijft. Een goede balans tussen de financiële en sociaal emotionele kant van pensionering is daarbij belangrijk. Bestaande cursussen en materialen hebben voornamelijk een financiële insteek, zijn moeilijk in taalgebruik, veel is digitaal en kennen weinig begeleiding. Men maakt gebruik van kennis en kunde van onder meer PWRI, Prikkl, het ministerie van financiën en de binnen het ESF-DI programma ontwikkelde materialen. Naast een onderzoek naar behoefte onder medewerkers is ook een testfase voorzien. Met name de niet-financiële aspecten staan centraal omdat het daaraan ontbreekt in het huidige aanbod. Wat gaan ze doen, hoe delen ze dan hun dagen in. Juist de mensen die heel erg hangen aan het werk, vallen in een gat en daar speelt dit project op in. De resultaten worden begin 2022 verwacht.

De aanvraag is gezien de lopende pensioen besprekingen afgestemd met VNG en Cedris.

Afgeronde projecten

De afgelopen periode zijn ook een aantal projecten afgerond. Hieronder vind je een overzicht van de afgeronde projecten en de opgeleverde resultaten.

Leerwerktraject statushouders

Het COA ontwikkelde een leerwerktraject voor statushouders. Het bijzondere aan dit leerwerktraject, is dat het statushouders op weg helpt naar duurzaam en betaald werk met een leerwerktraject bij het COA zelf. Het gaat om de opleiding voor huismeester en woonbegeleider. SBCM sprak Projectleider Ineke van Winden en deelnemer Mohamed Alsafouk over de aanpak van het project, hun ervaringen en wat het traject oplevert. Lees het interview hier

FNV Maatwerk begeleidt werkzoekenden met een arbeidsbeperking naar een baan

FNV heeft een methodiek ontwikkeld waarmee het een loopbaan begeleidingsactiviteit uitvoert, aanvullend op de reguliere dienstverlening van gemeente en UWV. Het project is bedoeld voor mensen die de druk en verplichtingen niet aankunnen van reguliere re-integratie trajecten. https://fnvmaatwerkdrenthe.nl/

Training Cultuurproof

Statushouders hebben meer moeite om aan het werk te komen (en te blijven) dan Nederlanders. Samen met werkgevers zijn de knelpunten in beeld gebracht, waar het al goed gaat en waar verbetering nodig is om de groep statushouders goed te laten ‘landen’ op de arbeidsmarkt. Op basis daarvan is de module Cultuurproof ontwikkeld. Deze module is toegevoegd aan de training Mentorwijs.

Sinds 2013 worden werkgevers getraind hoe zij succesvol mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk kunnen helpen en houden. De training, Mentorwijs, is door TNO in 2017 onderzocht op werkzame bestanddelen en beschreven in een handboek. Mentorwijs bevat relevante onderdelen voor het aansturen van de groep statushouders, maar er ontbreken ook specifieke onderdelen. Daarom is de module Cultuurproof ontwikkeld. Het resultaat is een handboek waarin de training ‘Cultuurproof – werken met statushouders in uw organisatie’ is beschreven en de training ‘Cultuurproef – Train de trainer.