Agressie en Geweld

Agressie en GeweldWat is het?

Onder agressie en geweld op het werk verstaan we: voorvallen waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van arbeid. Agressie en geweld vallen in de Arbowet onder de algemene term ‘psychosociale arbeidsbelasting’ (PSA).

Agressie en geweld komen in verschillende vormen voor. In deze arbocatalogus delen we geweld in naar:

 • verbaal geweld
 • non-verbaal geweld
 • bedreigingen
 • fysiek geweld

Waarom van belang?

Elke SW- medewerker kan ermee te maken krijgen. Ongewenst gedrag en agressie en geweld in het bijzonder, komen voor in iedere doelgroep en in alle functies. SW-medewerkers kunnen ook te maken krijgen met tegen hen gerichte agressie en geweld van mensen die niet in de SW-organisatie werkzaam zijn. Voorbeelden van externe agressie zijn:

 • bezoekers die aan de balie verhaal komen halen bij een SW-organisatie omdat ze werk willen;
 • passanten die zich negatief uitlaten tegen SW-medewerkers in de groenvoorziening.

Mensen die regelmatig te maken hebben met agressie en geweld kunnen ongewenste psychische reacties gaan vertonen. De gevolgen kunnen stressklachten zijn, minder goed functioneren, het zich niet kunnen ontwikkelen en het toenemen van ziekteverzuim. Naast de gevolgen voor de individuele medewerker zijn er ook gevolgen voor het werkklimaat en de kwaliteit van het product of de dienstverlening.

In de SW is extra aandacht voor agressie en geweld nodig omdat SW-medewerkers vaker een lagere psychosociale belastbaarheid kennen en/of een verminderde weerbaarheid. De impact van agressie en geweld kan daardoor vele malen hoger zijn en de negatieve gevolgen voor zowel het individu als teams kan groter zijn. 

Hoe aan te pakken?

Het is wettelijk verplicht voor werkgevers om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) – waaronder agressie en geweld – te voorkomen en indien dat niet mogelijk is zo veel mogelijk te beperken. In de Arbowet staat precies beschreven aan welke normen moeten worden voldaan (de zogenaamde doelvoorschriften). Hoe agressie en geweld in de SW kan worden aangepakt staat in dit deel van de Arbocatalogus SW.

Meer producten voor werkgevers:

Naast de Arbocatalogus is er voor werkgevers:

 • Omgaan met Agressie.
  Hoe herken je agressief gedrag op de werkvloer? En hoe pak je dit gedrag aan? Gebruik onder andere de kernpuntenkaarten, agressieprotocollen en de publicatie ‘Dit pik ik niet’ om hier inzicht in te krijgen
 • Model gedragscode cao wsw 2007

Voor medewerkers is er:

 • De gratis E-learning Omgaan met elkaar helpt jou om beter en plezieriger samen te werken. Weet jij bijvoorbeeld hoe je agressie en pesten op het werk kun voorkomen? Het programma bestaat uit drie modules: Samenwerken, Agressie en Pesten.
 • De gratis e-learning Blijf de Baas leert je op een leuke manier hoe je irritatie en agressie kunt ombuigen naar begrip en respect. Het programma is gemaakt voor medewerkers in de afvalinzameling, maar ook zeer bruikbaar voor medewerkers in andere branches die met voorbijgangers te maken krijgen. 

Download

Arbocatalogus SW, agressie en geweld