Detachering

Detachering

Wat is het

Bij Detachering spelen meerdere werkgevers een rol. De SW-organisatie leent arbeidskrachten uit en is de formele werkgever. De werkgever waar de werkzaamheden worden verricht (de inlener of materiële werkgever), is volgens de Arbowet de werkgever die de bepalingen van de Arbowet en het Arbobesluit moet naleven. Om te borgen dat de werkplek waar gedetacheerd wordt veilig en gezond is, hebben sociale partners in de SW detachering als ‘arborisico’ benoemd en is hiervoor een deelcatalogus ontwikkeld. Lees meer over de totstandkoming hiervan.

Wat is het

De deelcatalogus Detachering is van toepassing op Individuele Detachering en Groepsdetachering door SW-organisaties:

  • Individuele Detachering:
    De medewerker heeft een dienstverband met de SW-organisatie (formele werkgever) en is uitgeleend aan een andere werkgever. De werkzaamheden worden verricht onder het gezag van de inlenende werkgever (materiële werkgever). Het werk gebeurt voor rekening en risico van de inlenende werkgever.
  • Groepsdetachering:
    De medewerker heeft een dienstverband met de SW-organisatie (formele werkgever) en is in groepsverband uitgeleend aan een andere werkgever. De werkzaamheden worden verricht onder het gezag van de inlenende werkgever (materiële werkgever). Het werk gebeurt voor rekening en risico van de inlenende werkgever. In deze variant kan het voorkomen dat de dagelijkse leiding voor rekening komt van de SW-organisatie, terwijl het gezag over het werk bij de materiële werkgever ligt.

Beschut Werken en Werken op Locatie vallen onder de andere deelcatalogi van de Arbocataogus SW. Lees hier de definities en een overzicht van wat onder welke (deel)catalogi valt.

Waarom is het van belang

Steeds meer SW-medewerkers worden gedetacheerd. Primair ligt de verantwoordelijkheid voor goede arbeidsomstandigheden bij de materiële werkgever, maar dit ontslaat SW-organisaties (de ‘formele werkgever’) niet van verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden van de gedetacheerde medewerker. Zij is als formele werkgever verantwoordelijk voor toetsing en controle op naleving van gemaakte afspraken.

Daarnaast staat in de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (Waadi) dat de uitlenende werkgever (dit is bij Detacheren vaak de SW-organisatie) werknemers voordat ze geplaatst worden, moeten informeren over de vereisten van het werk (bijvoorbeeld scholing en ervaring) en over de betreffende Risico Inventrisatie & Evaluatie (een zogenaamde doorgeleidingsplicht). Artikel 5 van de Arbowet beschrijft een vergelijkbare verplichting.

Oorzaken

In theorie is een onderscheid tussen wie de formele en wie de materiële werkgever is goed te maken, maar in de praktijk is dat soms minder duidelijk. Er komen allerlei vormen en tussenvormen van detacheren voor, die het maken van duidelijke afspraken tussen formele en materiële werkgever nodig maken.

Daarnaast hebben SW-organisaties zicht op de beperkingen en mogelijkheden van hun medewerkers. Het is belangrijk dat deze kennis ook beschikbaar wordt voor de organisatie waar de medewerker gedetacheerd wordt (binnen de regels van de privacywetgeving). Ook zal na plaatsing zicht moeten blijven of de match tussen medewerker en werk in stand blijft, als er bijvoorbeeld van werkzaamheden wordt gewisseld.

Hoe aan te pakken

In de deelcatalogus Detacheren zijn de wettelijke normen  (zogenaamde doelvoorschriften) uitgewerkt in een heldere aanpak. Het bevat  handvatten en (sectorale) richtlijnen voor  SW-organisaties om duidelijke afspraken te maken over verantwoordelijkheden en om hun toetsende en informerende rol daarbij goed uit te voeren.  

Voor managers en professionals is daarnaast een handige leidraad opgesteld om een gezonde en veilige werkomgeving te creëren bij externe plaatsing en de invulling van leer- en werkplekken in het sociale domein.

Download

Arbocatalogus SW deel Detachering