Home » Tools » Begrippenlijst rondom werkstress
Tool

Begrippenlijst rondom werkstress

Om werknemers veilig en gezond te laten werken, is werkstress een belangrijk thema om bij stil te staan. Werkstress, oftewel psychosociale arbeidsbelasting, moet voorkomen worden om ervoor te zorgen dat werknemers gezond en met plezier inzetbaar blijven. Werknemers kunnen sterk variëren in hoe zij omgaan met werkgerelateerde stress. Hieronder hebben we belangrijke begrippen opgesomd om het gesprek hierover te vergemakkelijken.

Psychosociale arbeidsbelasting

Onder dit begrip vallen alle factoren die werkstress veroorzaken of een stressbeleving bij werknemers oproepen. Dit kan de werkdruk zijn, agressie of geweld, seksuele intimidatie, pesten of discriminatie.

Werkdruk

Er is sprake van werkdruk als een werknemer niet kan voldoen aan de gestelde eisen. Deze eisen worden gesteld aan het werk en kunnen variëren van hoeveelheid en kwaliteit tot het werktempo. Bij een te hoge werkdruk werkt een werknemer voortdurend onder hoge druk of in een hoog tempo. In combinatie met beperkte regelmogelijkheden, zoals zeggenschap op het werk, vormt werkdruk een groot risico voor de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag gaat over gedrag in onderlinge verhoudingen en contacten tussen mensen op de werkvloer. Er is sprake van ongewenst gedrag als één van de betrokkenen dit zo ervaart. Het kan daarbij gaan om agressie en geweld, seksuele intimidate, pesten of discriminatie.

Agressie en geweld

Onder agressie en geweld op het werk vallen situaties waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die verband houden met het werk. Het gaat om gedragingen van verbaal geweld, zoals schelden of beledigen, of fysiek geweld, zoals schoppen of slaan. Ook kan het gaan om psychisch geweld, zoals bedreigingen, intimideren, onder druk zetten of het beschadigen van eigendommen. Over deze vorm is een aparte arbocatalogus verschenen.

Seksuele intimidatie

Hieronder verstaan we enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag op het werk met een seksuele (bij)bedoeling. Dit gedrag heeft als gevolg dat de waardigheid van een persoon aangetast wordt en dat er een situatie ontstaat die bedreigend, vijandig, vernederend, beledigend of kwetsend kan zijn.

Pesten

Onder pesten verstaan we elke vorm van intimiderend gedrag met een structureel karakter, van één of meer werknemers of collega’s tegen een werknemer of groep werknemers. Het gaat om herhaald gedrag en niet om eenmalige gedragingen. Het gedrag kan zich op verschillende manieren uiten, bijvoorbeeld door woorden, gebaren, handelingen, bedreigingen, etc.

Direct naar de informatie

Delen op socials