Wat is een Arbocatalogus (wettelijk kader):

Wat is een Arbocatalogus (wettelijk kader):

Werkgevers en werknemers hebben sinds 2017 in de Arbowet meer ruimte om zelf invulling te geven aan het arbobeleid in hun branche. Een Arbocatalogus ondersteunt hen hierbij. In een Arbocatalogus worden het wettelijk kader, de oplossingen en de beleidsmatige stappen in kaart gebracht. Een Arbocatalogus is een privaatrechtelijke afspraak tussen werkgevers en werknemers in een bepaalde branche of sector. Daarom maakt hij formeel geen onderdeel uit van de Arbowet. Bedrijven moeten zich wel houden aan de afspraken die erin staan. Doen ze dat niet, dan moeten ze kunnen aantonen dat ze op een andere manier voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet.  Aangezien het wettelijk kader voor elk onderwerp weer anders is, zijn de desbetreffende voorschriften uit de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling genoemd bij de verschillende deelcatalogi.

De Arbocatalogus SW

De  Arbocatalogus SW is opgesteld met deskundigen uit het veld en goedgekeurd door de Inspectie SW. SW-bedrijven hoeven zo niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden. De Arbocatalogus is ingedeeld naar de belangrijkste arbeidsrisico’s, oftewel gezondheidsrisico’s die SW-werknemers kunnen oplopen tijdens het werk. Deze zijn door de Inspectie SZW vastgesteld en staan beschreven in de arbobranchebrochure. In deze brochure staat ook waar de Inspectie SZW op zal letten. Werknemers en werkgevers hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om arbeids risico’s te beperken en zo mogelijk te voorkomen. Daarbij geldt de arbeidshygienestrategie.

Indeling naar arbeidsrisico’s:

De Arbocatalogus SW is ingedeeld naar de verschillende arbeidsrisico’s in de SW.  Onder arbeidsrisico’s worden verstaan gezondheidsrisico’s die werknemers kunnen oplopen tijdens het werk. Werknemers en werkgevers hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om die risico’s te beperken en zo mogelijk te voorkomen. Arbeidsrisico’s in de SW zijn:

De  Arbocatalogus SW is in gedeeld naar bovenstaande 7 risico’s.

RI&E

Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een risico-inventarisatie en –evaluatie: RI&E. Het moet schriftelijk worden vastgelegd: zowel de inventarisatie van de risico’s, de evaluatie daarvan én het plan van aanpak dat daaruit volgt.  

Als hulpmiddel bij het opstellen van een RI&E kan gebruik worden gemaakt van de model RI&E SW.  Deze is opgesteld door deskundigen uit de SW zelf, waaronder enkele gecertificeerde kerndeskundigen. De model RI&E is geen goedgekeurde branche RI&E; de inhoud is ook niet voorgelegd aan de Inspectie SZW.  Dit betekent dat na het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van het Plan van Aanpak deze zelf voorgelegd moet worden aan de arbodienst of een gecertificeerde kerndeskundige. Lees hier meer over de RI&E

Actualisatie Arbocatalogus

De Arbocatalogus SW wordt regelmatig geactualiseerd en opnieuw getoetst door de Inspectie SZW. De eerstvolgende actualisatie en (her)toetsing vindt in 2020 plaats.