Samen aan de bal blijven

Samen aan de bal blijven

Goed, gezond en met plezier blijven werken tot aan je pensioen: dat is de kern van duurzame inzetbaarheid (DI).  Voor medewerkers met een lichamelijke, licht verstandelijke en/of mentale beperking of kwetsbaarheid en voor de organisaties waar zij werken, is dit soms een extra grote uitdaging. 

Veel SW-organisaties zijn al actief bezig met DI en maken gebruik van kennis en materialen die in Samen aan de Bal zijn ontwikkeld. Er zijn ook aandachtspunten, zo blijkt uit een sectoranalyse die in opdracht van SBCM is uitgevoerd. Deze zijn vertaald naar een meerjarenprogramma ‘Samen aan de bal blijven’ met daarin aandacht voor de volgende 6 deelthema’s van DI:

Ieder deelthema wordt in co-creatie met de praktijk uitgewerkt en de opbrengsten zijn te zijner tijd voor iedereen beschikbaar. De financiering van deze projecten is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Sociale Zaken. Op deze pagina geven we je alvast een doorkijkje in wat je straks kunt verwachten en aan welke onderdelen je actief mee kunt doen. Heb je nog vragen en/of wil je meer weten? Neem dan contact op met ons op.

1. Aanpak sociale veiligheid

Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden vormen het fundament van Duurzame inzetbaarheid. Daarbij gaat het niet alleen om fysieke veiligheid en belastbaarheid maar óók om sociale veiligheid.

Een sociaal veilige werkomgeving zorgt ervoor dat medewerkers zich durven te ontwikkelen, om hulp durven te vragen wanneer het (even) niet zo lekker gaat en melden wanneer zij of een collega met ongewenst gedrag te maken krijgen.

Om de bewustwording en het gesprek over sociale veiligheid onder iedereen in de SW te stimuleren, is de roadshow Kom Op! – ontwikkeld, krijgt bestaand materiaal om pesten tegen te gaan een update en organiseren we bijeenkomsten over dit thema. Wil je meer weten over de roadshow of dat deze langskomt op locatie? Neem dan contact op  via info.sbcm@caop.nl. Vervolgens zullen Noraima Kirindongo of Diana Lettink van SBCM contact met je opnemen voor een telefonisch intakegesprek.

2. Integrale benadering van DI stimuleren

Voor DI is geen blauwdruk. Wel weten we dat een succesvol DI-beleid vraagt om een integrale, samenhangende benadering. En daar valt winst in te behalen! Vaak is in SW-organisaties wel aandacht voor de verschillende pijlers van DI (gezond, groei en werkplezier), maar zijn deze belegd in aparte beleidsterreinen en bij verschillende personen.  Om een integrale, samenhangende en daarmee succesvolle aanpak van DI te stimuleren wordt er o.a. samen met een aantal SW-organisaties een reflectie-instrument ontwikkeld: een tool die helpt om samen op een inspirerende manier met sleutelfiguren te reflecteren op DI en te ontdekken wat ze daar samen in kunnen betekenen.
Ook zijn er twee lerend netwerken gestart waar professionals in de SW hun ervaringen delen en samen verkennen hoe zij DI-beleid succesvol vorm kunnen geven. Hun ervaringen over wat werkt en wat de randvoorwaarden voor een succesvolle aanpak zijn, zullen te zijner tijd worden toegevoegd aan de routekaart.

3. ‘Nieuwe’ instroom, detacheren & DI (duurzaam aan de slag)

De diversiteit aan doelgroepen en het gegeven dat veel medewerkers in de SW gedetacheerd zijn, zorgt voor uitdagingen in het DI-beleid. Wat zijn bijvoorbeeld de wensen van jongeren die instromen en hoe neem je je medewerkers die gedetacheerd zijn mee in DI? Hiervoor voeren we onder andere een verkenning uit naar de instroom vanuit VSO/Pro, ontwikkelen we een handreiking over Arbo en DI bij detachering en breiden bestaande e-learningprogramma’s uit met ‘nieuwe’ beroepen.

4. LLO in de SW

Een leven lang ontwikkelen is niet voor iedereen vanzelfsprekend, zeker niet in de SW. Vaak hebben medewerkers moeite en/of een negatieve ervaring met leren. Daarnaast zijn sommigen hun gehele arbeidsleven aangewezen op het SW-bedrijf en is voor anderen het SW-bedrijf een opstap naar regulier werk.  Veel SW-bedrijven maken de omslag van een sociaal werkbedrijf naar een sociaal ontwikkelbedrijf. In een lerend netwerk delen zij hun ervaringen en leren samen hoe deze omslag vorm te geven. Daarnaast kijken we samen met de praktijk hoe een LLO gemonitord kan worden en krijgt de pilot met leerambassadeurs een vervolg. 

5. Eigen regie en het goede gesprek

Soms hebben mensen een zetje nodig om zich bewust te worden van hun eigen duurzame inzetbaarheid en om hier actie op te ondernemen. Het ‘goede DI-gesprek’ tussen leidinggevende en medewerker en het versterken van de eigen regie helpt hierbij.

Een proeftuin rond eigen regie is in voorbereiding en er worden SW-bedrijven gezocht die mee willen denken in de ontwikkeling van een format van het goede gesprek, als vervolg op het programma  ‘Aan de praat’ . Wil je meedenken? Mail dan naar info.sbcm@caop.nl.

6. Gezond en met plezier werken

Veel SW-bedrijven stimuleren de gezondheid en vitaliteit van hun medewerkers, maar wat werkt nu echt? Om bedrijven te ondersteunen met overzichtelijke informatie en praktische handvatten, worden onder andere een toolbox ontwikkeld rondom de BRAVO-thema’s: Bewegen, (stoppen met) Roken, Alcohol (en middelengebruik), Voeding en Ontspanning. Ook willen we een proeftuin DiverSWerk starten voor SW-organisaties die meer variatie in werksoorten zouden willen. Om plezier te houden in je werk, is het belangrijk dat jouw werk bij jouw talenten en interesses past. Door bezuinigingen is de variatie aan werksoorten bij veel SW-organisaties afgenomen. De proeftuin is een vervolg op DiverSWerk. Heb je interesse, laat het weten via info.sbcm@caop.nl.

Subsidiemogelijkheden

De projecten binnen bovengenoemde thema’s worden medegefinancierd vanuit de MDIEU-subsidie. MDIEU staat voor Maatregel Duurzame Inzetbaarheid en Eerder uittreden (MDIEU) en wordt aangeboden door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

De regeling is in eerste instantie opengesteld voor sectorale initiatieven, maar zal in de loop van 2023 ook voor individuele bedrijven openstaan. Kijk voor de meest recente informatie hierover op deze pagina.

Ook bij SBCM kun je voor subsidie van een innovatief idee voor het bevorderen van sociale en inclusieve werkgelegenheid terecht. Wil je weten of jouw idee hiervoor in aanmerking komt, kijk dan op de pagina voor deze Innovatieregeling.

Contact

Wil je meer weten over de activiteiten uit dit programma of gratis meedoen? Neem dan contact op met één van onze projectleiders: via info@sbcm.nl