Home » Tools » Samen aan de Bal
Tool

Samen aan de Bal

Goed, gezond en met plezier blijven werken tot aan je pensioen: dat is de kern van duurzame inzetbaarheid (DI). Veel bedrijven zijn al actief bezig met DI en maken gebruik van de kennis en materialen uit Samen aan de Bal. Maar er zijn ook aandachtspunten, zo blijkt uit de sectoranalyse die in opdracht van SBCM is uitgevoerd. Deze aandachtspunten zijn vertaald naar een meerjarenprogramma ‘Samen aan de bal blijven’. Met daarin aandacht voor de volgende 6 deelthema’s van DI:

1. Aanpak sociale veiligheid

Een sociaal veilige werkomgeving zorgt ervoor dat werknemers zich durven te ontwikkelen, om hulp te vragen wanneer het (even) niet zo lekker gaat en melden wanneer zij of een collega met ongewenst gedrag te maken krijgen. Om de bewustwording en het gesprek over sociale veiligheid te stimuleren, is de roadshow Kom Op! – ontwikkeld. Ook is het bestaand materiaal rondom pesten geüpdatet en organiseert SBCM bijeenkomsten over dit thema.

2. Integrale benadering van DI stimuleren

Een succesvol DI-beleid vraagt om een integrale, samenhangende benadering. Daar valt winst in te behalen! Vaak is er aandacht voor de verschillende pijlers van DI (gezond, groei en werkplezier), maar deze zijn belegd in aparte beleidsterreinen en bij verschillende personen. Om een integrale, samenhangende en daarmee succesvolle aanpak van DI te stimuleren, werkt SBCM samen met een aantal sociale ontwikkelbedrijven aan een reflectie-instrument: een tool die helpt om op een inspirerende manier met sleutelfiguren te reflecteren op DI en te ontdekken wat ze daar samen in kunnen betekenen.

Ook zijn er twee lerend netwerken gestart waarin professionals hun ervaringen delen en samen verkennen hoe zij het DI-beleid succesvol kunnen vormgeven. Hun ervaringen over wat werkt en wat de randvoorwaarden voor een succesvolle aanpak zijn, worden toegevoegd aan de routekaart.

3. ‘Nieuwe’ instroom, detacheren & DI

De diversiteit aan doelgroepen en het gegeven dat veel werknemers gedetacheerd zijn, zorgt voor uitdagingen in het DI-beleid. Wat zijn bijvoorbeeld de wensen van jongeren die instromen en hoe neem je je werknemers die gedetacheerd zijn mee in DI? Hiervoor voeren we onder andere een verkenning uit naar de instroom vanuit VSO/Pro, ontwikkelen we een handreiking over Arbo en DI bij detachering en breiden bestaande e-learningprogramma’s uit met ‘nieuwe’ beroepen.

4. Leven lang ontwikkelen

Een leven lang ontwikkelen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Veel bedrijven maken de omslag naar een sociaal ontwikkelbedrijf. In een lerend netwerk delen zij hun ervaringen en leren zij samen hoe deze omslag vorm te geven. Daarnaast kijken we samen met de praktijk hoe een leven lang ontwikkelen gemonitord kan worden en krijgt de pilot met leerambassadeurs een vervolg.

5. Individueel Ontwikkelings Plan – het goede gesprek

Om de duurzame inzetbaarheid van werknemers in sociale ontwikkelbedrijven te bevorderen, is het voeren van het gesprek over het individueel ontwikkelingsplan  (IOP) tussen werknemer en leidinggevende essentieel. In de praktijk heeft dit gesprek verschillende benamingen, zoals het goede gesprek of het ontwikkelgesprek. Het IOP is een waardevol instrument voor groei en ontwikkeling, en het omvat het volledige gespreksproces over duurzame inzetbaarheid (gezondheid, werkplezier en ontwikkeling) tussen leidinggevende en werknemer.

SBCM ontwikkelt in cocreatie met de branche (inclusief werknemers) praktische handvatten om het individueel ontwikkelingsplan tussen leidinggevenden en werknemers effectiever te maken. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat het eenvoudiger wordt om deze gesprekken te voeren en ze goed op te volgen. Daarom zijn nu zeven proeftuinen opgericht, waarin verschillende  onderdelen van het IOP-proces worden verkend en nieuwe vormen worden uitgeprobeerd.

De aanpak is gericht op drie V’s, namelijk:

  • Vertrekpunten voor een IOP (visie en ontwikkelmogelijkheden),
  • Vaardigheden voor gespreksvoering bij leidinggevenden en werknemers, en
  • Voorbereiding op het IOP (met aandacht voor de eigen regie van de werknemer).

6. Gezond en met plezier werken

Veel bedrijven stimuleren de gezondheid en vitaliteit van hun werknemers, maar wat werkt nu echt? Om bedrijven te ondersteunen met overzichtelijke informatie en praktische handvatten, is er de BRAVO-toolbox over de thema’s: Bewegen, (stoppen met) Roken, Alcohol (en middelengebruik), Voeding en Ontspanning. Subsidiemogelijkheden

De projecten worden mede gefinancierd vanuit de MDIEU-subsidie. MDIEU staat voor Maatregel Duurzame Inzetbaarheid en Eerder uittreden (MDIEU) en wordt aangeboden door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Kijk voor de meest recente informatie hierover op deze pagina. Ook bij SBCM kun je voor subsidie van een innovatief idee voor het bevorderen van sociale en inclusieve werkgelegenheid terecht. Wil je weten of jouw idee hiervoor in aanmerking komt, kijk dan op de pagina voor deze Innovatieregeling.