Wat is de Arbocatalogus SW?

Let op: op dit moment wordt gewerkt aan een actualisatie van deze informatie. Zodra dit is afgerond, wordt de nieuwe informatie op deze pagina geplaatst. Houd de nieuwsbrief in de gaten voor actuele informatie. Neem dan contact op met Petra Oldenhage via p.oldenhage@caop.nl.

Sinds 2017 hebben werkgevers en werknemers meer ruimte om zelf invulling te geven aan hun arbobeleid. De Arbocatalogus SW ondersteunt hierbij. Hierin staat het wettelijk kader, de oplossingen en de beleidsmatige stappen. De arbocatalogus maakt formeel geen onderdeel uit van de Arbowet. Bedrijven moeten zich wel houden aan de afspraken die erin staan.

De Arbocatalogus SW

De Arbocatalogus SW is opgesteld door deskundigen uit het werkveld en goedgekeurd door de Inspectie SZW. Sociale ontwikkelbedrijven kunnen voor de belangrijkste arbeidsrisico’s terugvallen op de arbocatalogus en hoeven niet zelf opnieuw het wiel uit te vinden.De wettelijke normen staan beschreven in de arbo-branchebrochure. In deze brochure staat ook waar de Inspectie SZW op let bij een inspectiebezoekn.

Indeling naar arbeidsrisico’s

De Arbocatalogus SW is ingedeeld naar de verschillende arbeidsrisico’s in de SW. Daaronder verstaan we de gezondheidsrisico’s die werknemers kunnen oplopen tijdens het werk. Werknemers en werkgevers hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om die risico’s te beperken en zo veel mogelijk te voorkomen. Arbeidsrisico’s in de SW zijn:

Risico-inventarisatie en evaluatie

Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan aanrichten aan de gezondheid van werknemers. Dit onderzoek heet risico-inventarisatie en -evaluatie: RI&E. Het moet schriftelijk worden vastgelegd: zowel de inventarisatie van de risico’s, de evaluatie daarvan én het plan van aanpak dat daaruit volgt.

Als hulpmiddel bij het opstellen van een RI&E kunnen organisaties gebruikmaken van het model RI&E SW. Deze is opgesteld door deskundigen uit de SW, waaronder enkele gecertificeerde kerndeskundigen. Het model RI&E is geen goedgekeurde branche RI&E; de inhoud is ook niet voorgelegd aan de Inspectie SZW. Dit betekent dat na het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van het Plan van Aanpak deze zelf voorgelegd moet worden aan de arbodienst of een gecertificeerde kerndeskundige. Lees hier meer over de RI&E.